(4)

Impacte social i cultural

(4.1)

Convivència i comunitat

(4.2)

Gènere, salut i seguretat